Kivitelezési szerződési feltételek

Kivitelező: DOPA Invest Kft. (Székhely: 2133 Sződliget 76/020., adószáma: 27035218-2-13, cégjegyzékszám: 13 09 201163, képviseli: Dózsa Pál)

I. Megrendelő jogai és kötelezettségei

1. Gondos Megrendelői Magatartás

   • A megrendelő köteles gondos magatartást tanúsítani a megrendelt termék, szolgáltatás megrendelése és a kivitelezés folyamán. - Ez vonatkozik az ajánlatunk tartalmának pontos megismerésére és a kiküldött útmutató betartására is.
    Amennyiben egy esetleges hiba a megrendelő gondatlanságából, elektronikusan kiküldött tájékoztatók betartásának elmulasztásából adódik, úgy a hiba kijavításának anyagi vonzata a megrendelőt terhelik.
   • Amennyiben a megrendelő nem kíván saját személyében gondosan eljárni, úgy javasoljuk Művezető felvételét, vagy egy megbízott felelős alkalmazását. Társaságunktól megrendelt szolgáltatás/kivitelezés ára nem tartalmazza a művezetést, hacsak az ajánlat erre kérésnek megfelelően külön ki nem tér.
   • A vállalkozó biztosítja a medencék telepítéséhez szükséges összes információt, dokumentációt, amit elektronikus  úton kiküld a megrendelőnek, valamint ide kattintva is elolvashatják. Viszont nem felelős a felépítmény elhelyezésének, burkolatkialakítási sajátosságainak és szintezésének összhangját, valamint az egyéb körülményeket vizsgálni, hacsak az ajánlat ezekre külön ki nem tér.

/Javasoljuk a beruházás elkezdésekor a biztosítási kötvény kiterjesztését, hogy a használt technológia türelmi ideje alatt fellépő károkat a továbbiakban a biztosítótársaság térítse! (Pl víztöltés előtti medence károsodás, vagy felhőszakadás okozta beázás.

Kérjük, amennyiben a kiküldött anyagokban egyértelmű hibát tapasztal, úgy a megrendelő is köteles a hibát jelezni a Vállalkozó felé, hogy az esetleges eltéréseket korrigálni tudja./

2. A Munkaterület munkavégzésre alkalmas állapotban történő átadása a Megrendelő feladata és költsége. A Megrendelő vállalja, hogy a vállalkozóval előre megbeszélt időpontra a munkakezdéshez szükséges feltételeket biztosítja. Amennyiben a megbeszélt feltételek nem adottak és erről a megrendelő 72 órával előtte írásban nem értesíti a vállalkozót, úgy a megrendelő vállalja az adott munkanapra szóló kiszállási és napi díjak rendezését.

3. A Munkaterület átadásából eredő késedelem a Megrendelő felelőssége. A Munkaterületet a kivitelezés teljes ideje alatt köteles a Megrendelő a munkavégzéshez megfelelő állapotban tartani, köteles gondoskodni arról, hogy a Vállalkozó a munkáját zavartalanul tudja végezni, be tudjon jutni a munkaterületre.

4. Megrendelő köteles a Munkaterületen villamos áram (230V, 16A)-, és vízellátást biztosítani a Vállalkozó részére, ezek díja és költsége nem képezi a vállalkozói díj részét, ezeket a Megrendelő maga köteles viselni. Amennyiben a Megrendelő nem biztosítja a munkavégzéshez szükséges állapotokat és erről a Vállalkozót 72 órával megelőzően írásban nem értesíti (pl. áram-, és vízellátás, egyéb hátráltató építkezés), úgy vállalja, hogy az ebből adódó plusz kiszállást és napi díjat rendezi. 

5. Megrendelő köteles a Vállalkozó által a Munkaterületre szállított anyagok őrzéséről a munkavégzés idején kívüli időszakban gondoskodni; amennyiben az anyagok a Munkaterületről elvesznek, azokat eltulajdonítják, megrongálják, vagy azok megsemmisülnek, az ebből eredő teljes kárt a Megrendelő köteles viselni.

6. A Megrendelőnek mindenkor gondoskodnia kell a már elkezdett, de a kedvezőtlen időjárási körülmény miatt esetlegesen félbemaradt szerkezeti részek szükséges állagmegóvásáról, ezek díja és költsége nem képezi a vállalkozói díj részét, ezeket a Megrendelő maga köteles viselni. A állagmegóváshoz szükséges lépésekről a Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt.

7. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a munkafolyamat megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. Melyről kötelesek jegyzőkönyvet felvenni. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

II. Vállalkozó jogai és kötelezettségei:

1. A Vállalkozó a jelen szerződés alapján teljesítendő szolgáltatásokat a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban a Magyar Nemzeti Szabványok Jegyzékében közzétett szabványoknak megfelelő I. osztály szerinti minőségben köteles nyújtani. A Vállalkozó törekszik a legesztétikusabb megoldásra, viszont a teljesítés elsődleges szempontja, hogy a műszaki követelményeknek megfeleljen.  Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés tárgyát munkák elvégzéséhez szükséges kapacitással, jogosultságokkal, szakmai tapasztalattal és ismeretekkel, mind saját maga, mind az általa esetlegesen igénybe venni kívánt alvállalkozói rendelkeznek.

2. A Vállalkozó alvállalkozó közreműködését veheti igénybe, akinek a magatartásáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. Több alvállalkozó igénybevétele esetén az alvállalkozók munkájának megszervezése a Vállalkozó kötelezettsége.

3. Vállalkozó köteles a munkavédelmi, foglalkoztatási és adózási, és egyéb jogszabályokat betartani és a bevont alvállalkozóival betartatni.

4. Szerződő felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást írásban kötelesek egymással közölni email formájában. Minden egyéb kommunikációs csatornán lévő információ áramlás semmisnek tekintendő! - A Vállalkozó csak az írásban közölt tényeket tartja magára nézve kötelező érvényűnek! Minden egyéb cselekmény a megrendelő saját cselekményének tekintendő, melyre felelősséget nem vállalunk!

5. A Vállalkozó köteles a beépítésre szánt anyagokat a Megrendelővel egyeztetett időpontban a Munkaterületre szállítani és azokat a Megrendelő által kijelölt helyre elhelyezni. A beépített elemek a végszámla maradéktalan kiegyenlítéséig a Vállalkozó tulajdonát képezik.

6. A vállalkozó biztosítja a medencék telepítéséhez szükséges összes információt, dokumentációt (nem műszaki rajz), amit elektronikus  úton kiküld a megrendelőnek, valamint ide kattintva is elolvashatják. Viszont nem felelős a felépítmény elhelyezésének, burkolatkialakítási sajátosságainak és szintezésének összhangját, valamint az egyéb körülményeket vizsgálni, hacsak az ajánlat ezekre külön ki nem tér.

7. A Vállalkozó jogosult a munkaterületen fényképet, videót, valamint élő közvetítést készíteni, kivéve amennyiben a megrendelő előzetesen írásban nem nyilatkozik ennek tiltásáról. A Vállalkozó vállalja, hogy a felvételen esetlegesen szereplő Megrendelő magánszemély(ek) pontos címét, nevét, személyazonosságát fel nem fedi, kivéve ha ehhez a megrendelő írásbeli hozzájárulását adja. Amennyiben a Megrendelő jogi személy, abban az esetben a Megrendelő neve, pontos címe nyilvánossá tehető. Társaságunk vállalja, hogy amennyiben a megrendelő később szeretné az elkészült képeket, videofelvételeket elrejteni vagy priváttá tenni, úgy kérjük a megrendelőt, hogy írásban, forrásmegjelöléssel kérje a képek, videodokumentáció eltávolítását. 

8. A Vállalkozó a kivitelezés során a felhasznált csomagolóanyagokat, segédanyagokat a helyszínen 1-2 jól meghatározott helyre helyezi el.A szűrőközeg csere esetén a kitermelt szűrőközeget az akna mellet helyezi el. - A szemét elszállítása nem képezi az ajánlat részét, hacsak az ajánlat ezekre külön ki nem tér.

III. 2024-ban érvényes díjak:

1. Munka óradíjak: 10.000 Ft/fő/óra

2. Kiszállási díj: 225 Ft/km (Sződligettől számítva oda-vissza)

3. PP műanyag medence, Fa medence, polisztirol építőelemek kiszállítása 45 db-ig (45 db felett több szállítás kell): 425 Ft/km + 35.000 Ft egyszeri felrakodási díj. (Sződligettől számítva oda-vissza)
A termékek szállítása a megrendelő kapujáig értendő.

4. Amennyiben az elvégzendő munka nem haladja meg a 2 óra időtartamot, úgy 50 km kiszállás felett minden megtett 100 km után a munkadíj 50%-át számolja fel fejenként  a Vállalkozó kiszállási díj gyanánt.

/A kiszállási és kiszállítási távolságot, minden esetben a gyorsforgalmi úthálózaton megadott km távolság alapján számítja ki a rendszer! - Hibásan megadott vagy módosított irányítószám és/vagy cím esetén a kiszállítás költség változtatásának jogát fenntartjuk. - A kiszállás és kiszállítási díjra érvényes díjak a III./2 és III./3 pontban megadott árak, melyek kiszámlázására a jogot  nyilvánvalóan hibásan feltüntetett ár esetén fenntartjuk! (Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül: 0 Ft-os ár, kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 10000 Ft-os ár esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 5000 Ft-os ár) /

5. Van lehetőség helyszíni konzultációra, melynek díja 30.000 Ft, ami megrendelés esetén levonásra kerül az első részletből. 

A konzultációs díj Budapesten és Pest megyén belül érvényes ezen kívüli területeken kiszállási díjat számítunk melynek mértéke a III./2 pontban megadott összeg.

6. Pontos helyszíni felmérés (méretek és szintezés ellenőrzése)  30 000 Ft felár ellenében kérhető és nem levonható a megrendelés összegéből.

/Euro-ban történő fizetés esetén a Magnet Bank aktuális napi deviza vételi árfolyamán tudunk számolni (10 Euro kerekítéssel)/

IV. Vállalkozói díj:

1. A vállalkozó a munkát az árajánlat írásbeli elfogadása, valamint az előleg megfizetése után tekinti megrendeltnek. A megrendelő az előleg elutalásával elfogadja a vállalkozó kivitelezése szerződési feltételeit. A részletes műszaki tartalmat a Vállalkozó árajánlata tartalmazza, melyet a megrendelő írásban elfogadott. Az ajánlat tartalmazza a fizetési ütemezést. Az elszámolás tételes felmérés alapján történik.

2. A Vállalkozó az árajánlatában nem szereplő, a Megrendelő által emailben elrendelt pótmunkát kölcsönösen elfogadott áron, az előirányzott vállalkozói díjon felül jogosult kiszámlázni a Vállalkozói díj soron következő részletével egyidejűleg. A pótmunka akkor minősül megrendeltnek, ha a Megrendelő az arra vonatkozó igényét a jelen szerződés szerinti kapcsolattartója részére jelenti be, és a Vállalkozó által arra adott árajánlatot a Megrendelő írásban elfogadta.

3. A Vállalkozó az előleg megfizetése után rendeli meg a kivitelezéshez szükséges elemeket. Főként medence szezonban egyes kiajánlott elemek pillanatnyi vagy tartós hiányban lehetnek, melyről a tudomást szerzést követő leghamarabb a vállalkozó értesíti a megrendelőt.  A Vállalkozó az értesítésben alternatív lehetőségeket ajánl fel. Amennyiben az alternatív lehetőségek elfogadhatatlanok a Megrendelő számára, úgy a befizetett előleg visszajár a Megrendelőnek, s a szerződés semmisnek minősül. Ez nem vonatkozik a műanyag pp medence testre. 

4. Vállalkozó jogosult az árajánlatot módosítani, amennyiben medence telepítése / gépészet / fóliázás / felújítása során olyan hibák, hiányok kerülnek feltárásra melyekről a Megrendelő nem nyújtott előzetes tájékoztatást. Valamint a kivitelezés során olyan módosításokat kér ami befolyásolja a szerződés összegét.

5. Megrendelést követően ingyenes (kauciós) konzultációra van lehetőség ahol a helyszínen a Vállalkozó és a megrendelő át tudja beszélni a részleteket. 

Megrendelést megelőzően is van lehetőség helyszíni konzultációra, melynek díját a III./5-6 pontja részletezi.

6. A medence környékén történő víz elvezetés mindig a térrendező költségét terheli. Az esővíz elvezetésének költsége semmilyen körülmények között nem érvényesíthető a medence elszámolásakor. Az esővíz elvezetés hiányában, vagy nem szakszerű kivitelezése mellett még az általunk visszatöltött medencében és/vagy gépészeti helységben keletkezett kár (pl a teljesség igénye nélkül: beázás, gépészeti akna berogyása, eldeformálódása, vízeresztés, elektronika meghibásodása) sem érvényesíthető a vállalkozóval történő elszámoláskor.

V. Megrendelés tartalmának módosítása/ lemondás:

1. A megrendelő a megrendelés módosítását írásban köteles közölni email formájában.  Minden egyéb kommunikációs csatornán lévő információ áramlás semmisnek tekintendő!

2. A módosítások átfutási ideje min. 96 óra.

3. A megrendelést követően, de a kivitelezés időpontját megelőző 10 napon belül az ajánlat kiterjesztése díjmentesen elvégezhető.

4. A kivitelezés időpontját megelőző 2. munkanap és a 10 nap között a megrendelt termékre a Vállalkozó 10% felárat számolhat fel.

5. A kivitelezés időpontját megelőző 2 munkanapon belül történő módosítása esetén a megadott telepítésnapi szerelést a Vállalkozó a fenti felár számítása mellett sem tudja garantálni.

6. A medence fedés és az üvegszálas medence egyedi ajánlat alapján készül, így a 14 napos visszavásárlási garancia a termékre nem érvényes. A fedés az ügyfél által jóváhagyott műszaki adatlap alapján készül. Kizárólag az ettől való eltérésre vállalunk felelősséget. A gyártási előleg beérkezését követően 15% lemondási díj, a gyártási folyamatba kerülés után 100%-os lemondási díjjal számolunk. A fedés készre jelentése után a telepítésre 2 hetes moratórium időintervallum kérhető, azonban a gyártást követően két hétig tároljunk ingyenesen a medencefedést. A további tárolási díj napi 1%.

7. A megrendelt medencefedés és az üvegszálas medence kivételével a lemondási feltételek a következőek. - A szerződések visszamondása esetén a Vállalkozó a következő díjakat számolja fel, téríti vissza, vagy számlázza ki:

   • Termékek - Éves katalógus listaár alapján
   • Kiszállított eszközök, amennyiben nem kerültek beépítésre és felhasználásra - 70% visszavásárlási érték
   • Kiszállított eszközök, amennyiben beépítésre kerültek, egyedi gyártású termékek, egyedi takaró és medence fóliák - 0% visszavásárlási érték - 100% számlázásra kerül
   • Szolgáltatások: Kiszállási költség - a tényleges kiszállások alapján 100%-ban elszámolandók az ajánlatban megadott árazás alapján. Ajánlatadási, egyeztetési adminisztrációs díj - 25.000 Ft/óra (minimum 2 óra)
    Műszaki szerelés, Gépészeti szerelés, Helyszíni konzultáció - 10.000 Ft/óra (tényleges munkavégzésben elvégzett óraszám alapján)
VI. Átadás- Átvétel:

1. Az átadás-átvételi eljárás az árajánlatban foglalt munka befejezésének napján történik

2. A Vállalkozó az átadás-átvételének pontos időpontjáról a Megrendelőt írásban értesíti, melyen a Megrendelő köteles megjelenni. Amennyiben a Megrendelőnek a Vállalkozó által megjelölt időpont nem felel meg, úgy írásban kérheti a Vállalkozótól az átadás-átvétel időpontjának módosítását, azonban ez sem lehet 5 (öt) naptári nappal későbbi, mint a Vállalkozó által eredetileg megjelölt időpont. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő kérésére történő időpont-módosítás nem a Vállalkozó késedelmének minősül. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó által megjelölt időpontban nem jelenik meg az átadás-átvételen és új – 5 (öt) naptári napon belüli – időpontot sem jelöl meg, akkor a Felek úgy tekintik, hogy a Megrendelő – a szerződésszerű teljesítést ráutaló magatartásával elismerve – átvette és a Vállalkozó a végszámla benyújtására jogosult. Az átadás időpontjának módosítása plusz egy kiszállási díjat a többszöri megtartása plusz költséget von maga után, melynek díját a III./1-2 pontja részletezi.

3. Szerződő Felek a műszaki átadás-átvételkor a kivitelező jelenlétében átadás-átvételi jegyzőkönyvet vehet fel, melyben a Megrendelő tételesen köteles megjelölni az esetlegesen felmerült kivitelezési hibákat és az általa érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. Megrendelő a fentieknek megfelelően rögzített hibákon és szavatossági igényeken túl továbbiakat csak abban az esetben jelölhet meg, ha bizonyítja, hogy azok az átadás-átvétel vagy sikertelensége esetén annak első megkísérlése időpontját követően keletkeztek. A Vállalkozó – amennyiben a hiba ténylegesen fennáll – a hibajavítást a jegyzőkönyvben vállalt határnapra köteles elvégezni.

4.  Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan kevésbé jelentős hiány vagy hiba miatt, amely, illetve amelynek javítása a rendeltetésszerű használatát nem akadályozza. Kisebb gyűrődések, illetve csepegő víz a gépészetben nem befolyásolja az I. osztályú minősítést.

5. Szerződő felek az átadás-átvételi eljárás során közösen elvégzik azokat a szakmailag szokásos és indokolt – a jelen szerződésben vállalt műszaki tartalomhoz mérten elvégezhető - próbákat, amelyek a teljesítés megfelelő minőségének megállapításához szükségesek.

6. Az átadás-átvételi eljárás lezárásáig a kivitelezett építmény rendeltetésszerű használata nem kezdhető meg.

VII. Késedelem:

1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozót nem terheli felelősség a késedelemért, amennyiben a műszaki átadás-átvétel időpontját azért kénytelen a Vállalkozó későbbre halasztani, mert a munkálatokat vis maior, vagy valamely hatóság jogszabályi előírásokkal ellentétes késlekedése hátráltatja. Szerződő felek rögzítik, hogy vis maior-nak minősül és a kivitelezési határidő meghosszabbodását eredményezi minden olyan szokatlan, előre nem látható körülmény, amely a Vállalkozó akaratán kívül áll, s amelynek következményeit a Vállalkozó a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani. Különösen, de nem kizárólagosan vis maiornak tekintik a Szerződő felek a következőket: természeti katasztrófa, árvíz, tűzvész, szokatlanul kedvezőtlen időjárás, háború, vagy más katonai, illetve terrorista tevékenység, sztrájk, jogszabályváltozás, régészeti lelőhely feltárása. Vis maior esetén a Vállalkozó késedelmére jelen szerződésben kikötött jogkövetkezmények nem alkalmazhatóak. 

2. A kivitelezés időtartalma időjárás függvényében változhat, ezért késedelem esetén cégünk semminemű anyagi fellelőségre nem vonható.

Amennyiben a leegyeztetett határidő az időjárási körülmények miatt nem tartható, úgy társaságunk munkacserével megpróbálja az első lehetséges időpontot biztosítani a munka elvégzéséhez. 

A leegyeztetett időpont a munka megkezdését követő 72 órán belül módosítható, a megrendelőnek felróható indok miatt. Ilyen esetben az első szabad időpontot biztosítjuk a munka elvégzésére.

Amennyiben a megrendelő 72 órán belül időpont módosítást kér, úgy a meghiúsulási díjat számolunk, melynek mértéke 30.000 Ft/munkanap/fő gépészeti szerelés esetén és 50.000 Ft/munkanap/fő új medence telepítése, vagy medence teljes felújítása esetén

Amennyiben a meghiúsulásra kiszállás után derül fény és a megrendelő erről nem tájékoztatott minket, úgy a kiszállási díj is felszámításra kerül.

3. Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségével 5 (öt) naptári napot meghaladó késedelembe esik, Vállalkozó jogosult a kivitelezési munkákat a késedelem idejére leállítani. Megrendelő köteles a Vállalkozói díj esedékes részére vetítetten 20% késedelmi kamatot fizetni. Megrendelő köteles továbbá a leállásból, állagmegóvásból, újrakezdésből adódó ténylegesen felmerült és igazolt költségeket a Vállalkozónak megtéríteni. A megrendelői késedelemből eredő leállás idejével a kivitelezési határidő meghosszabbodik. Amennyiben a fizetési elmaradás rendezésre kerül, a vállalkozó beilleszti munkarendjébe a befejezést, mely nem jelent azonnali munkakezdést. A várható újrakezdési időpontról a vállalkozó a lehető leghamarabb értesíti a megrendelőt.

4. Amennyiben a Szerződő felek késedelme a 15 (tizenöt) naptári napot meghaladja, abban az esetben a késedelmet elszenvedő fél jogosult a jelen szerződést a késedelemben lévő félnek címzett egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal felmondani. Szerződő felek a felmondás kézbesítésétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül kötelesek egymással elszámolni akként, hogy amennyiben a felmondásra a Megrendelő késedelméből kerül sor, úgy a Megrendelő köteles a Vállalkozói díjnak a felmondásig esedékessé váló részét, valamint a teljes Vállalkozói díj és az esedékessé váló rész közötti különbözetet meghiúsulási kötbér címén a Vállalkozónak megfizetni. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó késedelme miatt mondja fel a szerződést, a Vállalkozó jogosult a felmondás közléséig esedékessé váló Vállalkozói díjra.

5. Amennyiben a Megrendelő a munka átadás-átvételi eljárást követően a végszámla fizetési kötelezettségével 3 (három) napot meghaladó késedelembe esik, a Megrendelő köteles a késedelem idejére késedelmi kamatot fizetni (5.000 Ft/nap), amiről a Vállalkozó külön számlát állít ki. A beépített elemek a végszámla kiegyenlítéséig a Vállalkozó tulajdonát képezik.

VIII. Titoktartás:

1. Szerződő felek a kivitelezés teljesítése során tudomására jutott üzleti titkot köteles megőrizni, az üzleti titkot nyilvánosságra nem hozhatja, illetéktelen harmadik személlyel nem közölheti, és nem teheti harmadik személyek részére hozzáférhetővé. Ezeken túlmenően sem használhatja fel a birtokába került információkat saját, vagy harmadik személy javára vagy érdekében sem közvetlenül, sem közvetett módon.

2. Üzleti titoknak minősül különösen minden olyan tény, információ, megoldás és adat, amely a Szerződő feleknek az ajánlatadás és a kivitelezés teljesítése során jutott a tudomására, különösen a másik félre vonatkozó pénzügyi információk, marketing és értékesítési stratégiák, üzleti tervek, alkalmazottak és tisztségviselők adatai, pénzügyi tervek, designok, formulák, know-how, eljárások, mindennemű „Bizalmas” megjelöléssel ellátott dokumentum, vagy bármely más információ, amelyet a másik fél írásban közölt és bizalmas, vagy amellyel kapcsolatba indokoltan elvárható a Szerződő felektől, hogy azt bizalmasan kezeljék.

3. Szerződő felek kötelesek a tudomásukra jutott fent meghatározottak szerinti üzleti titkot a kivitelezés, illetve az átadás-átvétel fennállása alatt, valamint azt követően is, korlátlan ideig üzleti titokként megőrizni olyan módon, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. A titoktartási kötelezettség nem érinti azon adatok titkosságát, amelyek időközben – a jogosulatlan nyilvánosságra hozatalt kivéve – köztudomásúvá váltak.

4. A Vállalkozó köteles a Megrendelő működésével kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot – időbeli korlátozás nélkül – megtartani. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen pontban körülírt kötelezettségek bármilyen módon és mértékben történő megszegése üzleti titok jogosulatlan felhasználásának minősül.

5. A Vállalkozó jogosult a munkaterületen fényképet, videót, valamint élő közvetítést készíteni. A Vállalkozó vállalja, hogy a felvételen esetlegesen szereplő Megrendelő magánszemély(ek) pontos címét, nevét, személyazonosságát fel nem fedi, kivéve ha ehhez a megrendelő írásbeli hozzájárulását adja. Amennyiben a Megrendelő jogi személy, abban az esetben a Megrendelő neve, pontos címe nyilvánossá tehető.

IX. Jótállás és Garancia:

1. Vállalkozót a végszámla kiegyenlítést követően a Ptk., illetve jelen szerződés szerint, a jótállási kötelezettség terheli.

2. A garanciális feltételek betartásával a megrendelt medencetestre a Vállalkozó 1 év jótállást és 2 év szavatosságot, a gépészeti elemekre 1 év jótállást és 1 év szavatosságot vállal, kivéve ha az ügyfélajánlat másként nem rendelkezik, a továbbiakban pedig a törvényben előírt módon gondoskodik a szervízellátásról és a szükséges alkatrészek rendelkezésre állásáról. Nem tartoznak garanciális kötelezettség körébe a gyorsan kopó alkatrészek (pl. tömítések stb.), valamint az esetleges nem rendeltetésszerű működtetés következményei.

3. A jótállás nem vonatkozik külső elemi károkra. A medence és egyéb alkatrészeinek elemi károk esetén történő károsodására javasolt a meglévő biztosítási kötvény kiterjesztése, vagy új biztosítás kötése.

4. A gyártó/forgalmazó kötelezi magát, hogy a jótállási időn belül az anyag illetve gyártási rendellenességből adódó hibákat a törvényben előírt módon kijavítja. Az alkatrészcsere esetén csak az adott alkatrészre hosszabbítja meg a jótállási időt. A jótállási kötelezettség nem terjed ki sem az elhasználódás okozta elváltozásokra, sem természetes kopásra, ezek helyrehozatalára, vagy a helytelen üzemeltetés közben történő meghibásodásra, illetve helytelen vegyszer-használatból eredő károsodásokra.

5. A vállalkozó jótállási kötelezettsége megszűnik, ha az üzemeltetés során nem megfelelő használat történik. A vállalkozó csak az általa végzett telepítések esetén vállal garanciát, a helytelen telepítés következtében felmerülő problémák elhárítására.

6. Az automata vegyszer adagolás érzékelőinek garanciális időtartama 1 hét. Javasolt az automata vegyszer adagolás végső bekötését a térrendezés után bekötni. A későbbi bekötés esetén egyszeri kiszállási díjat számítunk fel (ezen alkalommal csak a szondát helyezzük a már kiépített rendszerbe és kezdődik el az automatikus vegyszer adagolás) A tapasztalatok szerint az ilyen elhelyezés az első szondacserének időtartamát meghosszabbítja (A térrendezés, földmunka során felmerülő szennyeződések eltéríthetik a mért értékeket és tönkretehetik a szonda minőségét) A szondák cseréje minden szezonban javasolt. A szonda újrakalibbrálása nem jelent garanciális kiszállást!

7. Rozsdamentes és Saválló beépített elemek földeléséről a kőműves munka alkalmával gondoskodni szükséges.
A villanyszerelés során az egyenpotenciál kiegyenlítés kritikus lehet.
A termékek barnulása természetes folyamat, ezen termékek tisztítása a víz összetétel függvényében akár szezononként 2 - 3 alkalommal is szükséges lehet, mely a megrendelő feladata.
- A bekezdésben foglalt termékekre vonatkozó garancia csak abban az esetben érvényes, ha a felület tisztítása után láthatóan az anyag maga is rozsdásodni kezdett!

8. A szerelt villamossági dobozokra 1 év garanciát vállalunk, ezt követően a javítást csak szakképzett villanyszerelő végezheti. Társaságunk a javítást a garanciális időszakon kívűl nem tudja vállalni. Kiszállási és munkadíj ellenében a doboz leszerelését tudja vállani, de ilyenkor a működés biztosítása a megrendelő feladata.

9. Az eszközök garanciális javítása telephelyi garanciával érvényes, mely alapján a kiszállási díjat a javítás jellégtől függetlenül kiszámlázzuk.
A Megrendelő által írásban (email útján, vagy postai levélben) bejelentett hibákat 15 munkanapon belül köteles a Vállalkozó megvizsgálni és további 30 munkanapon belül köteles azokat kijavítani. A javítás időtartama alatt a medence vizében keletkezett károkért felelősségre a Vállalkozó nem vonható!

10. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a kivitelezett építményen bármiféle építési, átalakítási munkát végez, ezzel jótállási-, szavatossági- és kártérítési igénye érvényesítését kizárttá teszi az átalakítással, illetve egyéb beavatkozással érintett épületrészek, - szerkezetek, anyagok, stb. tekintetében. Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy az átadás-átvételi eljárás során átvett kezelési útmutatóban foglaltak be nem tartása ugyanezen következménnyel jár, kivéve ha ezen munkálatokat a Vállalkozóval egyeztetve végezteti el.

11. A Vállalkozó a medence felújítása során nem vállal felelősséget a medencetest szerkezetéért a munkálatok során esetlegesen kiderülő, feltárt, előre nem látott szerkezeti hibákért. A Vállalkozó nem vállal felelősséget a medencetesten korábban elvégzett javítások által okozott hibákért vagy az azokból eredő esetlegesen felmerülő hátráltató eseményekért. Ha a Vállalkozó bármilyen hibát, rendellenességet észlel a felújítás során, azt fényképekkel dokumentálva jelzi a Megrendelőnek, arról a felek közösen jegyzőkönyvet készítenek.

12. A Vállalkozó nem vállal felelősséget a PVC csőrendszer téli időszak előtti víztelenítés elmulasztásából bekövetkezett fagykárokért. A Vállalkozó kérésre instrukciókat ad a Megrendelőnek a fagykárt megelőző eljárásokról.

13. A medencefólia maximum 32 oC-os hőmérsékletű vízzel használható. A medence túlfűtése a fólia idő előtti öregedését és roncsolódását okozza. A medencevíz túlfűtéséből adódó sérülések nem garanciális problémák.

14. Helyszínen fóliázott medencéinknél és PP műanyag medencék esetén 10 év degresszív vízzáróssági garanciát alkalmazunk megfelelő telepítés és használat mellet. A degresszív garancia keretében a megrendelő a javítás anyag és munkaköltségének meghatározott százalékát fizeti mely az 1 évet követően 10%, a 2 évet követően 20% és így tovább, míg a 10. évet követően a garancia megszűnik. A kiszállást minden esetben kiszámlázzuk a medence korától és a javítás jellegétől függetlenül!
A PP lemezre és a fóliákra rendeltetés szerű használat mellett a gyártók több év garanciát vállalnak azonban a fólia elszíneződés esetén a gyártó fenntartja a jogot, hogy az elszíneződés okának kiderítésére egy darabot kivágjon a medence fóliából, melyet további vizsgálatra küld. Ennek tényét a vevő köteles tűrni, a rendeltetésszerű használat megállapítása érdekében.

15. Amennyiben a Vállalkozó a helyszínen meggyőződik arról, hogy a Megrendelő által bejelentett hibák nem tartoznak garanciális kötelezettség körébe, esetleg a nem rendeltetésszerű működtetés következményei, úgy a Vállalkozó erről köteles a Megrendelőt tájékoztatni, aki vállalja, hogy az ebből adódó plusz kiszállást és óra díjat (min. 1 óra) a helyszínen készpénzben rendezi. III./1-3 pontban részletezve.

X. Medence kivitelezés általános leírás:

1. Földmunka

a) Amennyiben a földkiásást mi vállaljuk a következő feltételek érvényesek: A kivitelezés megkezdésekor a megrendelőnek jól láthatóan meg kell jelölni a medence végleges felső peremének szintjét, melyhez igazítjuk az aljzatbeton szintjét. A szint változtatása további költségekkel járhat.
A kivitelezéskor elvégzendő gépi földmunka során a meglévő térkövek egyéb tereptárgyak megóvása a megrendelő feladatát és kockázatát képezik. Az ajánlatban lévő földmunka maximum 1 munkanapos 8 órás földmunkát jelent. Amennyiben a földelszállítás esetén a megtelítendő szállítóeszközök ellátása nem folyamatos, vagy a deponálás nincs a kitermelés közelében, úgy további költségek merülnek fel, melyről az ajánlatadó külön elszámolást küld.

b) Amennyiben a földmunkát a megrendelő vállalja és mi a kőműves kivitelezést vállaljuk
Saját erőforrásból elvégzett földmunka esetén 2 munkaóra kézi földigazítással kalkulálunk. Ennél nagyobb földigazítás, vagy gépészeti akna alá történő 5 cm vastagabb földtöltés további költségeket keletkeztethetnek, melyet a megrendelő elfogad.
A kivitelezést megelőzően pontos instrukciókat adunk a kialakítandó munkagödör méreteiről. Amennyiben a fent említett 2 óránál tovább tart a munkagödör helyes kialakítása valamint földmunkagépet, támaszt kell bérelni vagy kialakítani a tömörítéshez, formaalakításhoz, úgy a többletköltség, valamint a kiszálló munkások napi díja és a kiszállási költség (személyenként 17.000 Ft/nap) többletköltség felszámításra kerül.

2. Kőműves munkálatok

a) Amennyiben a kőműves munkákat mi vállaljuk úgy a következő feltételek érvényesek:
A megrendelő a munka megkezdése előtti napon értesíti a kivitelezőt amennyiben a betonozás megkezdése előtti 48 órában csapadék keletkezett a munkagödörben.
Amennyiben ez az értesítés elmarad, úgy a megrendelő vállalja az adott munkanapra szóló kiszállási és napi díjak rendezését. Az ajánlat kialakításakor a munkadíj meghatározásánál maximum 15 m anyag betermelési távolsággal és normál talajemelkedéssel, talajminőséggel. számolunk. Ettől eltérő távolság, szintemelkedés, talajminőség, esetén a megrendelőnek értesítenie kell a kivitelezőt az anyagbehordás nehézségeiről.
A kivitelezés során történő hulladékokat zsákokba gyűjtjük, melyek további kezelését a megrendelő díjmentesen vállalja.

b) Saját Kőműves kivitelezés esetén:
Leírást adunk a falátvezetések, egyéb a falba, aljzatba építendő szerelvények behelyezési síkjáról. A falakban történő elhelyezkedésről méretezett rajzot (nem műszaki rajz!) készítünk, mely alapján kerülnek beépítésre a termékek. A kivitelezés során Budapesten és Pest megyében 1 alkalommal 1 óra időtartamban helyszíni konzultációt biztosítunk, melyet a vállalási összeg tartalmaz. További alkalmak és hosszabb időtartam, vagy Budapesten, Pest megyén kívüli helyszín esetén kiszállási díjat (árajánlat alapján) és 10.000 Ft/óra szakértői díjat számítunk fel. Ettől eltérni, csak előzetesen írásban/emailen egyeztetett módon lehet.
A megrendelés alapján beépítendő eszközöket a megbízott hiánytalanul átadja a megrendelő felé, aki felelősséggel tartozik az átadott eszközök, tömítések, csavarok, hiánytalan meglétéért és sérülésmentességért. Amennyiben bármilyen a dobozban átadott alkatrész elveszik úgy a megrendelő nemcsak a pótólt alkatrész, hanem a kiszállási és a munkadíjat is köteles megtéríteni! Amennyiben a beépítés során gondatlanságból, leejtésből, rálépésből származó anyagtörés keletkezik, az nem feltétlenül látszik a gépészeti szerelés, fóliázás alkalmával, azonban az átadás után folyás, csepegés formában jelentkezik! Ilyen esetben ez nem jelent garanciális hibát és ennek megfelelően a javítása költségtérítés mellett történik.
A beépített elemek csavarhelyeinek tisztántartása a megrendelő feladata, amennyiben a csavarhelyeket meg kell tisztítanunk úgy, eszközönként 5.000 Ft pótdíjat számolunk fel. Amennyiben a tisztítás hosszabb időt vesz igénybe, az veszélybe sodorhatja a medence aznapi átadását, ami újabb kiszállási és napi díj kiszámlázásához vezet. Fóliázáskor felmérjük a medence építésének hiányosságait hibáit (függőleges, vízszintes, derékszög, kiálló kavicsok) és ezek lehetséges következményeiről figyelmeztetjük a megrendelőt.
A megrendelő ez esetben dönthet úgy, hogy kijavíttatja a feltárt hibákat, mely esetén nem tudunk eltekinteni kiszállási díj és munkadíj (50.000 Ft/nap) felszámításától, valamint nem tudjuk biztosítani, hogy a kijavítás után azonnal el tudjuk kezdeni a munkálatokat.
Amennyiben a megrendelő úgy dönt, hogy a feltárt hibák ellenére folytassuk a munkát, úgy a előre jelzett körülmények nem számítanak minőségi hibának és a megrendelő ennek tudatában köteles átvenni az elvégzett munkát.

3. Gépészeti akna

A gépészeti akna minimális mérete 1,2 x 1,2 méter alapterület, de a beépítendő extrák függvényében ez változhat. Az akna magassága több tényezőtől függ, javasoljuk a minimum 180 cm belmagasságú aknát, amennyiben eltér ettől jelezze nekünk írásban. A saját hatáskörben elkészített aknánál a falátvezetések általában 50 mm-es PVC nyomócsővel készüljenek (kivéve gégecsöves szerelés esetén, ebben az esetben kérje szakembereink segítségégét!)
Polipropilén műanyag aknák esetén gumi falátvezetéseket használunk, melyek normál esővíz elvezetés mellett víz zárók. Talajvíz és rossz esővíz elvezetés esetén azonban nem jelentenek tökéletes víz zárást. Ilyen esetben a víz elvezetés megoldása és zsompszivattyú szükséges, mely csak kérésre szerelünk be.

Épített zsaluköves akna esetén falátvezetések a falakba történő betonozással kerülnek stabil pozícióba. A falátvezetések száma és elhelyezkedése

Alapgépészet:

1) 1 db Padlóürítő/Oldalsó elvezető nyílás – minél alacsonyabban az akna falában (de minimum 5 cm a medence akna végleges padlószintje felett

2) 1 vagy 2 db szkimmer falátvezetés az akna aljánál kb 20 cm-re a végleges akna padlószint felett

3) 1 vagy 2 db visszamenő falátvezetés az akna aljánál kb 20 cm-re a végleges akna padlószint felett

4) Csatorna csatlakozás – a lehető legközelebb a csatorna kiállásához általában az akna felső részében
Extrák

5) Hőszivattyú vagy Szolár fűtés esetén 2 db kiállás a tervezett fűtőberendezés irányába általában az akna felső részében

6) Ellenáramoltató 2 db kiállás (75mm-es átvezetés szükséges) az akna aljánál kb 20 cm-re a végleges akna padlószint felett

7) Nyakmasszírozó 2 db kivezetés az akna aljánál kb 20 cm-re a végleges akna padlószint felett
A falátvezetésekhez megfelelő vastagságú pvc nyomócsöveket biztosítunk melyeket egymástól legalább 10 cm távolságra kell elhelyezni a falba, úgy hogy mind az akna külső és belső irányában legalább 5-5 cm-t kilógjon és mindenféle szennyeződéstől mentes legyen, valamint mindkét oldalról hozzáférhető legyen a cső ragasztás céljára. Amennyiben ezek nem hozzáférhetőek, úgy ez többletköltséget eredményezhet.

Amennyiben az épített akna belmagassága nem haladja meg a nettó 180 cm-t úgy kérjük a födém betonozásának kihagyását a gépészeti szerelés befejezéséig! Amennyiben az épített akna belmagassága az új medencénél gépészeti szerelésénél nem éri el a 180 cm-es belmagasságot, úgy az alapajánlatban lévő gépészeti szerelés 100%-át számoljuk felárként a gépészeti szerelési költségben!

4.Vízhozam biztosítása

A megrendelő kötelezettséges legalább ¾ coll vastagságú slag biztosítása, mely mind a telepítendő medence mind az akna mindegyik pontjára elér. A megrendelő kötelessége víz vételi eszköz (elegendő hosszúságú locsolótömlő), valamint megfelelő nyomású vízhozam 4 m3/h biztosítása. Amennyiben a medencéhez padlóösszefolyót nem kérnek, és a medence feltöltés és a föld visszatöltés minimum 2 nap időtartamú, akkor vidéken szállás biztosítása a megrendelő kötelessége. Minden több napos munkánál kifejezetten jelezzük a munka több napos mivoltát. Ha ez nem jelenik meg az ajánlatunkban, úgy a beüzemelés napján történő átadással számolunk! Amennyiben a feltöltésnél beigazolódik, hogy a feltöltési vízhozam nem éri el a korábban jelzett szintet, vagy nem áll rendelkezésre víz töltési eszköz akkor haladéktalanul jelezzük ezt a megrendelő felé. Amennyiben a megrendelő nem tudja biztosítani a kipróbáláshoz szükséges mennyiségű vízszintet akkor a gépész részére másodszori kiszállási díj vagy szállás biztosítása, valamint 1 munkanapi díj (50.000 Ft) felár adódik, melyet a megrendelő elfogad.

5. Medence test elhelyezése Polipropilén műanyag medencék esetén

A polipropilén medence munkagödörbe történő elhelyezése a megrendelő feladata, melyhez megfelelő segéderő vagy munkagép biztosítása szükséges. Munkatársunk kizárólag szakmai segítséget ad a medence behelyezéséhez.
A polipropilén medence elhelyezéséhez szükséges munkaerő szükséglet

  • 4,5 x 2,5 x 1,2 m medenceméretig – 4 életerős munkaerő
  • 6 x 3 x 1,5 m medenceméretig – 6 életerős munkaerő
  • 6 x 3 x 1,5 m medencemérettől – 8 életerős munkaerő

A terepviszonyok és a felhasznált munkaerő erejének függvényében a fent megjelenített szükséges munkaerő akár több is lehet.
A kivitelezés folyamán a medence test beállításakor a medence teljesítést elfogadó magánszemély vagy az Ő meghatalmazottjának jelenléte elengedhetetlen. Ellenkező esetben a medence helyzetének módosítása további költségeket vonhat maga után.
A medence test elhelyezésére legkésőbb a gépész megérkezése előtti napon sor kell kerüljön. Egyéb esetben a medence telepítése meghiúsulhat. Ebben az esetben a következő szabad időpontot biztosítjuk a medence szerelésére és második kiszállást valamint gépészeti óradíjat számlázunk az elmaradás munkaidejére!

A műanyag pp medencéket elkészülésük után méretükből adódóan  kültéren tároljuk.  A medencék ebből kifolyólag koszolódhatnak, ez minőségüket nem befolyásolja. A megrendelő koszos medencére hivatkozással nem tagadhatja meg az átvételt.

6. Villamosság

Alapesetben ajánlatunk villanyszerelési munkálatokat és elektromos bekötést NEM TARTALMAZ.

A gépészeti feladatok elvégzéséhez megrendelő feladata biztosítani egy életvédelmi relével ellátott kéztávolságból kapcsolható 220V-os dugaljat. (alapgépészet esetén). A megrendelt extrák esetén további áramforrások kialakítása szükséges lehet. – KÉRJE AZ AJÁNLATTEVŐ VÉLEMÉNYÉT A KIALAÍTANDÓ ÁRAMFORRÁSOK SZÁMA ÉRDEKÉBEN.
A gépészet működésének beállításához a megrendelőnek biztosítani szükséges legalább 1 db manuális időkapcsolót és amennyiben az aknában áramforrás nem áll rendelkezésre, úgy megfelelő hosszúságú hosszabbítót, melyről a gépészet ideiglenesen működtethető.

Saját kőműves munkavégzés esetén a lámpa beépítéskor a kötőcső átjárhatósága biztosítandó, egyéb esetben a világítás bekötése további kiszállást és munkadíjat eredményeztethet. Az átjárhatóság érdekében a kötőcső törésmentes elhelyezése valamint egy kábel behúzása javasolt.
A speciális bekötést igénylő készülékek esetén a villanybekötést szakképesítéssel rendelkező villanyszerelőnek kell elvégeznie.

Hőszivattyú rendelése esetén

Amennyiben a hőszivattyú mellé 1 fázisú, 3 eres legfeljebb 2,5 vastagságú kismegszakítóval áramtalanítható kábel található, úgy annak a bekötését megoldjuk. Egyéb esetben a villanyszerelés nem képezi az árajánlat részét. Amennyiben ezek nem állnak rendelkezésre úgy egy későbbi alkalommal tudjuk bekötni a hőszivattyút. Erre az alkalomra kiszállási és munkadíjat számolunk!

Speciális bekötést igényelnek

•Ellenáramoltató
•Elektromos medence fűtőpatron (nem a hőszivattyú)
•Automata medenceszűrő fejszelep

A hibás bekötésből származó mindennemű felelősség társaságunk felelősségének hatályán kívül esik!

7. Medence körüli visszatöltés

Amennyiben a polipropilén és fémpalástos medencék visszatöltése nem földnedves betonnal (CKT) történik, úgy a medencére NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ SEMMILYEN GARANCIA. Továbbá a medence körüli végleges burkolat kialakítása utáni vetemedésért, alakváltozásból adódó hibákért sem vállalunk felelősséget. Ezt a megrendelő csak saját felelősségére, és kizárólag jó minőségű termőfölddel végezheti el.

A Polipropilén és Fémpalástos medencéknél föld visszatöltésre egyáltalán nem alkalmas földtípusok:
1. Homokos föld
2. Agyagos, rögös föld
3. Sóder
4. Darált kavics, murva

Amennyiben a megmaradó föld ennek a kritériumnak nem felel meg, úgy a töltőföld biztosítása a megrendelő feladata!
A medence kipróbálásakor a folyások, csöpögések megszűntetésekor a medence átadottnak tekintendő!
További medence tisztítás/takarítás felár ellenében történik.
Amennyiben a medence építési területen van javasolt a medence vízzel történő feltöltése a fólia megóvása érdekében valamint a medence takarása. Az ebből adódó költségek a megrendelőt terhelik!
A megrendelt medence létra (alapfelszereltségben bebetonozott hüvellyel) és szolár csörlő dobozos állapotban kerül átadásra. Amennyiben a fenti két termék összeszerelésre, beüzemelésére szükség lenne úgy további kiszállás és munkadíj kerül felszámolásra. A süllyesztett létra tekintetében felár esetén lefúrható létratalp igényelhető (könnyebb kiszerelhetőség, egyszerűbb telepítés). Mindkét esetben további betonozási munkálatok szükségesek, melyeket az alap kialakítási ár nem tartalmaz! A létrák a medence falához támaszkodnak és a fémvégek egy gumitappanccsal védik. Ennek hiányában a fólia megsérülhet, mely minden esetben garanciavesztéssel jár, mind a fólia, mind az eláztatott gépészeti elemek és az elvégzett térkialakítás, föld visszatöltés tekintetében. A helyreállítás pótköltségvetést igényel!
Amennyiben a gépészet szerelése után az ügyfél kérésére, vagy az ügyfélnek felróható okból a medence átadása későbbi időpontra esik, ebben az esetben sem kérhető a medence aljának és vízének tisztítása, csak külön árajánlat elfogadása ellenében.

XI. Egyedi medencetípusok - különleges feltételei:

1. Fémpalástos medencék

Általánosságban a medencék mérete 2-3 cm-rel eltérhet az ajánlatban meghatározottakhoz képest!
A fémpalástos medencék vízzel teli állapotban tarthatóak. A víz részbeni vagy teljes leengedése kizárólag indokolt esetben és csak nagyon rövid időszakra lehetségesek. 2-3 óra időtartamban! Biztonságosan akkor engedhető le a medence hosszabb időre (1-2 nap) ha a medence és a munkagödör betonnal lett kiöntve! A medence vizének leengedéséből származó károk helyrehozását csak külön díjazás ellenében vállaljuk!

2. Familia de luxe Medencék

A familia de Luxe medencék esetén a medence tényleges méretéhez képest oldalanként 30 - 40 cm-rel nagyobb munkagödör szükséges a megfelelő stabilitás biztosításához. Az ovális medencék esetén minimális 8-as forma elképzelhető a medence alakjában, mely forma a medence testet jellemzi. A felső perem megközelítőleg ovális.

3. Familia és Playa medencék

A megjelölt medencetípusok peremének kialakításakor a medence magasságától 10 - 15 cm - rel alacsonyabb támfalat készítünk. A térkő kialakításakor ezt kérjük figyelembe venni.
A medencék felső pereménél az elemek illesztésekor 1-3 mm nyílás elképzelhető. A kivitelező a rések csökkentéséről gondoskodik, de elképzelhető, hogy tökéletes zárás nem alakítható ki. A nyílások mértéke a használatkor is változhat. Ennek javítására pótdarabot biztosítunk a megrendelő részére, mely szabadon felhasználható a használatból eredő eltérések javításához.

XII. Záró rendelkezések:

1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. tv. Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadók.

2. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket elsősorban békés úton fogják rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a felek a jogvitájuk rendezésére a IV. és XV. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Érvényes: 2023.03.24-tól